ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

********************************การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร********************************
        คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี อ่านต่อ
      
      

********************************รายงานผลการฝึกอบรม********************************
        รายงานผลการเข้ารับการอบรม โครงการอบรม หลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกับแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 อ่านต่อ
      
        สรุปการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ 2 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคไต ( Essential Course for Pharmacy in Kidney Disease Clinic) อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 การบันทึกบัญชีเริ่มต้นปีงบประมาณ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS และระเบียบเดินทางไปราชการ (ฉบับใหม่ พ.ศ.2559) ระเบียบค่าเช่าบ้าน (ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 อ่านต่อ
      
        แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหลักสูตร กลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
      
        สรุปโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร หลักและเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
      
        รายงานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร หลักและเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 65 อ่านต่อ
      
        สรุปโครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) รุ่นที่ 9 อ่านต่อ
      
        แบบรายงานผลการเเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 120 ปี การพยาบาลไทย พลิกโฉมสุขภาพสังคม อ่านต่อ
      
        รายงานสรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตรกรณีศึกษาทางการเงินการคลังในข้อทักท้วงหน่วยตรวจสอบ และคำวินิจฉัยของศาลปกครอง รุ่นที่ 7 อ่านต่อ
      
        สรุปการอบรมหลักสูตร แนวทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ อ่านต่อ
      
        รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2/2559 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการอบรมเรื่อง Trends Infectious Diseases Pharmacotherapy อ่านต่อ
      
        รายงานผลการประชุม การสร้างเสริมกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการอบรม เรื่อง New Drugs and Novel Concepts อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคล Satir model อ่านต่อ
      
        สรุปการเข้ารับการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูฯ อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปท้องถิ่น แผ่นดินไทยใสสะอาด อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ(Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 29 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท.เพื่อลดข้อทักท้วง สตง. ด้วยกระบวนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 4 อ่านต่อ
      
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>