ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นายวัชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นางสาวชุติมา  สนิทเปรม
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
น.ส.กมลทิพย์  เอ่งฉ้วน
นายสุนทร แทบทับ
นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
ผอ.กองกิจการสภา อบจ.
ผอ.กองแผนและงบประมาณ

คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
นางกานดา  แทบทับ
นางวาสนา  ศรีวิลัย
นางกานต์มณี  ศิลปะ
ผอ.กองคลัง
ผอ.สำนักการช่าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
นางชุติมา  จันทร์มี
นายสุวรรณ  จันปลั่งสิริกุล
นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ
ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุข

คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
นายประสิทธิ์  โยธารักษ์
นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์
นายยงยุทธ  ลักษณาวิบูลย์กุล
ผอ.กองกิจการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

 

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>