ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
พจนานุกรมสมรรถนะ
        สมรรถนะหลัก อ่านต่อ
        สมรรถนะผู้บริหาร อ่านต่อ
        สมรรถนะประจำสายงาน อ่านต่อ
...................................................................................................................................................................................
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภท บริหารท้องถิ่น
        1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) อ่านต่อ
ประเภท อำนวยการท้องถิ่น
        2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) อ่านต่อ
        2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) อ่านต่อ
        2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) อ่านต่อ
        2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง) อ่านต่อ
        2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) อ่านต่อ
        2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) อ่านต่อ
        2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) อ่านต่อ
        2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) อ่านต่อ
        2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) อ่านต่อ
ประเภท วิชาการ
        3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) อ่านต่อ
        3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) อ่านต่อ
        3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) อ่านต่อ
        3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) อ่านต่อ
        3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ) อ่านต่อ
        3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) อ่านต่อ
        3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
        3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) อ่านต่อ
ประเภท ทั่วไป
        4101เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4102เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4103เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4201เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4202เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4203เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4204เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) อ่านต่อ
        4301เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4302เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4401เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4402เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4403เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4404เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4501เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) อ่านต่อ
        4601เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4602พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4603เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) อ่านต่อ
        4604เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4605โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4606เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4607เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) อ่านต่อ
        4608เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4609เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4610สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4701นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4702นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4703นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4704นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4705นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4706นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4707เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4708นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4709นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
        4801เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) อ่านต่อ
...................................................................................................................................................................................
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422