ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นายประสิทธิ์  โยธารักษ์
ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

นายวริทธิ  วิริยะพาณิชย์
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและซ่อมบำรุง

นางวารีรัตน์  อุไรกิจ
นายพิศพิชัย  ไร่วิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นางสาวขวัญเรือน  อมิตรสูญ
นายสาทิตย์  บุญฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวพวงงาม  นิยมพงษ์
นายธีรยุทธ  กะตากูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นางสาวกิตติยา  เดชทัพ
นางสาวชญาภา  ทองย้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศศิณัชชกร  ศรีทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายณัฐวัฒน์  อุ้มรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศุทธินี  อังคสุวรรณ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นายศุภชัย  คามะเชียงพิณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*****พนักงานจ้างตามภารกิจ*****

นายหิรัญ  หอมแก้ว
นายชัยวุฒิ ภาษี
นายมิตรชัย อนันตรทิวากร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวฐิรานันท์ ปิเดะ
นายนิสสัย หงอสกุล
นางสาวสุภาวดี คงอินพาน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายวีรชัย สมสมัย
นางสาวชนิศา สายนุ้ย
นายเอกพงษ์ พลเกษตร
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายวรตสิต วงศ์สุวรรณ
นายชัชพงศ์ นครังอิฐ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

*****พนักงานจ้างทั่วไป*****

นายอนันต์  นาคพุ่ม
นายคมสัน สมหวัง
นายดนัยวิช วิชัยณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

นายสุเมต  บริพันธ์
นางพิชชาพร บ้านนบ
นางสาววิไลภรณ์ แก้วกัณหา
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
คนงาน

นายยงยุทธ ราชแดหวา
นายวัฒนา ฤทธิพันธ์
นางสาวไฮยนา สือลามะ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน

นางสาวสมบัติ เกิดค่ำ
นายศราวุธ ไร่วิเศษ
นายธวัช งามประสิทธิ์
คนงาน
คนงาน
คนงาน

นายธานี กวีเขตต์
นายพงษ์พัฒน์ ถิ่นทะเล
นางนงเยาว์ แก้วจันทร์
คนงาน
คนงาน
คนงาน

นางอุษา นพรัตน์
นางสาวรัตนา หวังโส๊ะ
นางสุพัตรา ศรีมั่น
คนงาน
คนงาน
คนงาน

นายเจริญชัย มะหะหมัด
นายณัฏฐชัย วิชัยณรงค์
นางจีระภา สุขไข่
คนงาน
คนงาน
คนงาน

นางสาวเสาวนีย์ น่าขำ
นางณิชาพร ศรีงาม
นางสาวอุบลวรรณ เขียวหวาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

นางพิมล จาวิสูตร
นางสาวมัสหยา อยู่เดช
นางสาวศุภมาส อาหรับ
คนงาน
คนงาน
คนงาน

นางสาวอังคณา คงนุ่ม
นางสาวดาเรศ ชุมดี
นางชุติมา กระจาย
คนงาน
คนงาน
คนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422