ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นายประสิทธิ์  โยธารักษ์
ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

นายวริทธิ  วิริยะพาณิชย์
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและซ่อมบำรุง

นางวารีรัตน์  อุไรกิจ
นายพิศพิชัย  ไร่วิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นางสาวขวัญเรือน  อมิตรสูญ
นายฟารีด  หาโส๊ะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นางสาวพวงงาม  นิยมพงษ์
นายธีรยุทธ  กะตากูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นางสาวกิตติยา  เดชทัพ
นางสาวชญาภา  ทองย้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
นายวีรชัย  สมสมัย
นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยนายช่างเครื่่องกล

นางสาวศศิณัชชกร  ศรีทอง
นายไพโรจน์  หนูนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายณัฐวัฒน์  อุ้มรัมย์
นายประดิษฐ์ กระจาย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์

นายพงศธร  รุ่งเรือง
นายยงยุทธ ราชแดหวา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนูรียะห์  เจ๊ะซามะ
นายนราธิป  ปถัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์

นายนิสสัย  หงอสกุล
นายอนันต์  นาคพุ่ม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานขับรถยนต์

นายหิรัญ  หอมแก้ว
นายคมสัน  สมหวัง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์

นายชัยวุฒิ  ตัณฑศิลป์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายมิตรชัย  อนันตรทิวากร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

*****คนงานทั่วไป*****

นายณัฏฐชัย  วิชัณรงค์
นางพิชชาพร บ้านนบ
นายศราวุธ ไร่วิเศษ

นางสาววิไลภรณ์  แก้วกัณหา
นางนวลจันทร์ เสริมจิต
นางอุษา นพรัตน์

นางสาวกรกมล  งานสัมพันธฤทธิ์
นางชุติมา กระจาย
นางนงเยาว์ แก้วจันทร์

นายชัยสิทธิ์  ศรีน้ำทอง
นายอัฑฒ์พงศ์ สุวรรณพันธุ์
นางสาวเสาวนีย์ น่าขำ

นายพิษณุ  คำพันธ์
นายเจริญชัย มะหะหมัด
นางสุพัตรา ศรีมั่น

นายธานี กวีเขตต์
นางณิชาพร ศรีงาม
นางจันทร์ฉาย ดำงาม

นายธวัช  งามประสิทธิ์
นางสาวไฮยนา สือลามะ
นางสาวรัตนา หวังโส๊ะ

นายตะวัน วารี
นางสาวสมบัติ เกิดค่ำ
นางจิระภา สุขไข่

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>