ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
Untitled Document
นางปิยะพร โยธี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

น.ส.ดุษฎี ถนัดช่าง
เภสัชกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาล

น.ส.กุลลดา  เปรมจิตร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

นายวาสนา รองพล
หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ แผนงานและการประเมินผล

 
 
 
 
 
 
*****งานธุรการ***** 

*****ข้าราชการฝ่ายโรงพยาบาล*****

น.ส.ปรมาภรณ์  สุขดี
นิติกรชำนาญการ

น.ส.กวินนาถ แปลงมาลย์
เภสัชกรปฏิบัติการ

น.ส.ศศิกาญจน์ เทียนกระจ่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายจิรภัทร ลิ่มพาณิชย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสุภวัตร หนูสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.จีรภา  นิติธรรมานุสรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายภัคธร  วรกุล
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

น.ส.ณัฐวดี แก้วสายทอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ณภัชชา  อิ่มบางทอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ศรินดาวรรณ เหล็มเม๊าะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.กฤษณา สร้อยเสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายธรรมฤทธิ์  ศรีโมกธรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.พรภิรมย์  สองวิหค
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.ธนัญญ์วัลย์  จีนศรีคง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.จรินทิพย์  ไกรนรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.วริศรา  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวฐิติพร  หัสดินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเฉลิมชัย จุติผล
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

น.ส.กวินนา ทองสะรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวอัษฎางค์กุล บุญส่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.วันทนิตย์ ตั้งคณานันท์
เภสัชกรชำนาญการ

น.ส.ดาวนภา เพชรจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเฉลิมพร ขวัญเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายรังสรรค์  จิระเพิ่มพูน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

น.ส.เบญจวรรณ  กาลนิล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายชัยพร  อู่มาลา
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

นางเรณุมาศ บุญกำเนิด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางอุไรวรรณ  เกยูรประสาธน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวมณทิชา  แสวงรัฐ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธิดา กาญจนดิฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.สุวิมล กศิโกศล
เภสัชกรชำนาญการ

น.ส.สุเพ็ญณี  คงแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

น.ส.รุ่งไพลิน อัตเวทยานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางมารตี เหมรินี
นักวิชาการคลังชำนาญการ

น.ส.กัญญาณัช แซ่อึ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายภาสพงศ์ภัสส์  บุญรัตน์
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

น.ส.หนึ่งฤทัย  เหมือนดี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ศวิตา เคี่ยมการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.นันท์นิชา  งามแสง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


*****ข้าราชการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค*****

น.ส.ณัฏฐ์ธอร  ปรีดา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายเฉลิมชาติ แก้วเจือ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.อภัสรา  สุขเอมโอช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางรัชดาภรณ์ แก้วเจือ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายพงษ์ศักดิ์ เพชรหรีม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

น.ส.มณีนิล กรุงไกรจักร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางภาณุมาศ  หิรัญรัตน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.จุฑามาศ  จิมานัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

*****ข้าราชการฝ่ายวิชาการ แผนงานและประเมินผล*****

น.ส.วาสนา  ชูสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเกรียงไกร แก้วชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


*****ข้าราชการงานธุรการ*****

น.ส.วณัฐธิยาน์ เนตรวรานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ธัญลักษณ์  โส้สมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.ประวิตา กันตังพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.เสาวภา หงษ์ทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

*****พนักงานจ้างตามภารกิจฝ่ายโรงพยาบาล*****

น.ส.ฐาปนี สายเสมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวรุ่งทิวา พูนแก้ว
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

น.ส.สุวรรณา นิลหัต
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.วิชดา ขวัญทองเย็น
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.อาภีรนิตย์ งานแข็ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.นรินทิพย์ วิมลจรรยาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวลัลฉมา ส่งแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายพรดิลก บุตรกลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายอามีน ครองไตรเวทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.กฤตพร กาญจนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ณัฏฐิกา อภัยบริรัตน์
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

นายซัลมาน มาหะมะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพิพัฒน์ ทองจินดา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.ณัฏฐนันร์ อภิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.อรทิพย์ เทียนถาวร
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.สุรัตนา กาญจนพานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.นิษฐ์ทนันท์ ดิษสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.พรทิพย์ หลำส้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.พิชามญชุ์ ทองดุลดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ดารารัตน์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วรรณกร วุฒิสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายศรัณย์ เชียรรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายวชิระ เมืองมูลศิลป์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายชานน รัตนปทุมวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.ปรียานุช ด้วงสูงเนิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.พัชรา บุญยรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.วันวิษา ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ณัฐณิชา ห้วยลึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.อัญธิกา กล้าศึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางเตือนใจ ตัณฑศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ภัทรวัลลิ์  ศรีมีธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.อทัยรัตน์ ศรีวิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวันชัย จีนศรีคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายกิตติ์ขจร ธานีเวช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายชัยรัตน์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.ปุณยนุช เผือกเกิด
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.พรจนา ธรรมกีรติวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ฑิตยา วงศ์ประเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.มนัสนันจ์ ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญาณ์มาศ เพ่งการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายนันทภัค เครือสนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.กานต์นภัส อำลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.หทัยรัตน์ จบสองชั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.อภิญญา คุ้มพิทักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นายภัทรพล โยสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

*****พนักงานจ้างตามภารกิจฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค*****

น.ส.ปวีณา  สาลิกา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

น.ส.กุลธิดา ตนเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายอำพร เสมอภาค
คนงาน

น.ส.วิชุดา  แตงสาขา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.ปัทจมา  เย็นเอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายวิรัช ง้าหมาด
คนงาน

น.ส.สุธิดาวดี ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.ภัทราวดี ปานเพ็ง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
น.ส.เสาวลักษณ์ ไวยากรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.สิริวรรณ ยศมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

*****พนักงานจ้างทั่วไปฝ่ายโรงพยาบาล*****

นายสาทิพย์ พรายมี
คนงาน

นายบรรพต บุญเอก
พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.พัชรี พรหมภัทร์
คนงาน

นายสุทธิรักษ์ หนูแมว
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
นายรัชชานนท์ ไอยะรา
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

น.ส.กนกพร รัตนพงศ์
คนงาน

น.ส.วันดี ขุนรักษ์
คนสวน

นายกัญจนาค ฉิมประดิษฐ์
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายไกรวิชญ์ ถิ่นทะเล
คนงาน

น.ส.ปวีณา พิมงา
คนสวน

นายพัฒณพล กิ่งแก้ว
คนงาน

นายบุญช่วย รักมิตร
คนสวน

น.ส.ตรีชฏา พรหมภัทร์
คนสวน

*****พนักงานจ้าง งานธุรการ*****

น.ส.วรรณวิศา  สง่าพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนาวิน  วาจาสุจริต
พนักงานขับรถยนต์

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422