ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นายเสถียร  แก้วพระปราบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางศุภวรรณ์  สัจจศรี
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงานโรงพยาบาล

น.ส.กุลลดา  เปรมจิตร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

นางเยาวนาฏ ทรัพย์มี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ แผนงานและการประเมินผล

 
 
 
 
 
 
*****งานธุรการ***** 

*****ข้าราชการฝ่ายงานโรงพยาบาล*****

น.ส.ดุษฎี ถนัดช่าง
เภสัชกรชำนาญการ
 
นายประกิจ  ใจสมุทร
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวดาวนภา เพชรจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.จิรชยา  เส้งสุย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวรีน่า ดาหมาด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.กัญญาณัช แซ่อึ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายเอกรัตน์  ตะระเวลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.วันทนิตย์ ตั้งคณานันท์
เภสัชกรชำนาญการ

น.ส.สุเพ็ญณี  คงแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายรังสรรค์  จิระเพิ่มพูน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

น.ส.เบญจวรรณ  กาลนิล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนาเรีย เกอากะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุภาพร พุ่มเกื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.อำภา บุญน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.สุวิมล กศิโกศล
เภสัชกรปฏิบัติการ

น.ส.ศศิกาญจน์ เทียนกระจ่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางมารตี เหมรินี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

น.ส.อาริษา  ปาลบัวแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุภรัศมิ์ ขุนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.นิภาพร  ทองประพันธ์
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายนิพนธ์  เคราแก้ว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
น.ส.ปรมาภรณ์  สุขดี
นิติกรชำนาญการ

น.ส.กฤษณา สร้อยเสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธนพล ใจสมุทร
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

น.ส.ทิพมณฑา สกุลเพ็ชร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสายใหม่ นวลศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.ศรินดาวรรณ เหล็มเม๊าะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*****ข้าราชการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค*****

น.ส.เพ็ญจิต  ปริชาตินนท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

น.ส.เรวดี  แดงหนำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุพรรณี ขันทะมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


*****ข้าราชการฝ่ายวิชาการ แผนงานและประเมินผล*****

นายชนินทร์ อ๋องหงวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายวีรากร นิยมญาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


*****ข้าราชการงานธุรการ*****

น.ส.วณัฐธิยาน์ เนตรวรานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.ธัญลักษณ์  โส้สมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.เบญจรัตน์  สุขเกษม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางซอลีย๊ะ  ขวัญเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายพิตตินันท์  ณ นคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


*****พนักงานจ้างตามภารกิจฝ่ายงานโรงพยาบาล*****

น.ส.ฐาปนี สายเสมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศราวุธ รักภิรมย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพัชรา บุญยรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.วันวิษา ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ธัญชนก ทิพย์สงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ฐิติมา รักแต่ธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.นรินทิพย์ วิมลจรรยาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.วรรณวิศา  สง่าพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.หทัยกานต์ หลังเจะนุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ณัฐกฤตา สร้อยเสม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายภัทรพล โยสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายกิตติ์ขจร ธานีเวช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

น.ส.สุวรรณา นิลหัต
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.จันทร์เพ็ญ สว่างโสภา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.พรจนา ธรรมกีรติวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.สุรัตนา กาญจนพานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.นิษฐ์ทนันท์ ดิษสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.กัญญ์สรินทร์ กระแสโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.อภิญญา คุ้มพิทักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

น.ส.กิตติมา อำลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ณฤบล อภิชนวัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวันชัย จีนศรีคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายศรัณย์ เชียรรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

น.ส.ณัฏฐนันร์ อภิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.วิชดา ขวัญทองเย็น
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.อาภีรนิตย์ งานแข็ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.รัชนี ห้วยลึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.สุรัสวดี พูลภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.อัญธิกา กล้าศึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวทองทิพย์ บุญช่วย
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

น.ส.ภัทรวัลลิ์  ศรีมีธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอุไรวรรณ เกยูรประสาธน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.กิตติยาภรณ์ ปล้องบรรจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายซัลมาน มาหะมะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

น.ส.ปรียานุช ด้วงสูงเนิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรทิพย์ เทียนถาวร
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ปุณยนุช เผือกเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.นวชา จริงจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ฑิตยา วงศ์ประเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.มนัสนันจ์ ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.กมลชนก สรณียบุญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.นันท์รดี เอกวิริยะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สิริวรรณ ยศมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ปการัตน์ เรืองมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายวินัย สุเมนทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


*****พนักงานจ้างตามภารกิจฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค*****

น.ส.ปวีณา  สาลิกา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

น.ส.อนุสรา หนูแป้น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายอามีน ครองไตรเวทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วิชุดา  แตงสาขา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.ปัทจมา  เย็นเอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.วิไล เสมรึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สุธิดาวดี ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.กุลธิดา ตนเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.เสาวลักษณ์ ไวยากรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.ณัฏฐิกา อภัยบริรัตน์
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์


*****พนักงานจ้างทั่วไปฝ่ายงานโรงพยาบาล*****

นายวิทยากร แอนิ่ม
พนักงานขับรถยนต์

นายจำเริญ แซ่เล่า
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายสาทิพย์ พรายมี
คนงาน

น.ส.กนกพร รัตนพงศ์
คนงาน

นายรัชชานนท์ ไอยะรา
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายเสรี นามงาม
คนสวน

นายสุรศักดิ์ ไทยกูล
คนงาน

น.ส.พูนทรัพย์ สุขเวช
คนงาน
นายกัญจนาค ฉิมประดิษฐ์
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

น.ส.เสาวลักษณ์ ทินโรจน์
คนสวน

นายไกรวิชญ์ ถิ่นทะเล
คนงาน

นายศักดิ์ดา คงสิน
คนงาน

นายณฐกร การะเกต
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายวรันธร พันธุ์อะภัย
คนงาน

นายพัฒณพล กิ่งแก้ว
คนงาน


*****พนักงานจ้างทั่วไปงานธุรการ*****

นายฉลองชัย ทองเกลี้ยง
พนักงานขับรถยนต์
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>