ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นางอารีย์  แสนสม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางศุภวรรณ์  สัจจศรี
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงานโรงพยาบาล

น.ส.กุลลดา  เปรมจิตร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

นายวาสนา รองพล
หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ แผนงานและการประเมินผล

 
 
 
 
 
 
*****งานธุรการ***** 

*****ข้าราชการฝ่ายงานโรงพยาบาล*****

น.ส.ปรมาภรณ์  สุขดี
นิติกรชำนาญการ

น.ส.กฤษณา สร้อยเสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธนพล ใจสมุทร
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

น.ส.รีน่า ดาหมาด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุภาพร พุ่มเกื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายเอกรัตน์  ตะระเวลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภัคธร  วรกุล
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

น.ส.บุษราคัม  พินิจพล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ณภัชชา  อิ่มบางทอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวมณทิชา  แสวงรัฐ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
น.ส.ดุษฎี ถนัดช่าง
เภสัชกรชำนาญการ
 
นายประกิจ  ใจสมุทร
นิติกรปฏิบัติการ

น.ส.ดาวนภา เพชรจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.ธนัญญ์วัลย์  จีนศรีคง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.นาเรีย เกอากะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.สายใหม่ นวลศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.ศรินดาวรรณ เหล็มเม๊าะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนิพนธ์  เคราแก้ว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

น.ส.ณัฐวดี แก้วสายทอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.จรินทิพย์  ไกรนรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.วันทนิตย์ ตั้งคณานันท์
เภสัชกรชำนาญการ

น.ส.สุเพ็ญณี  คงแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายรังสรรค์  จิระเพิ่มพูน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

น.ส.เบญจวรรณ  กาลนิล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.สุภรัศมิ์ ขุนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสุภวัตร หนูสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.อำภา บุญน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.กชกร สิทธิมาก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

น.ส.หนึ่งฤทัย  เหมือนดี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.สุวิมล กศิโกศล
เภสัชกรปฏิบัติการ

น.ส.ศศิกาญจน์ เทียนกระจ่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางมารตี เหมรินี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางอาริษา  ปาลบัวแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.กัญญาณัช แซ่อึ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.พรภิรมย์  คงปาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายชัยพร  อู่มาลา
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

น.ส.ภูสนี  ทองท่า
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.พนัชกร  มุขตา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


*****ข้าราชการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค*****

น.ส.ณัฏฐ์ธอร  ปรีดา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเฉลิมชาติ แก้วเจือ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางชนัญญา คงแก้ว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.อภัสรา  สุขเอมโอช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
น.ส.มณีนิล กรุงไกรจักร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.จุฑามาศ  จิมานัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางภาณุมาศ  หิรัญรัตน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

*****ข้าราชการฝ่ายวิชาการ แผนงานและประเมินผล*****

นางเยาวนาฏ ทรัพย์มี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.วาสนา  ชูสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


*****ข้าราชการงานธุรการ*****

น.ส.วณัฐธิยาน์ เนตรวรานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ธัญลักษณ์  โส้สมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


*****พนักงานจ้างตามภารกิจฝ่ายงานโรงพยาบาล*****

น.ส.ฐาปนี สายเสมา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.สุวรรณา นิลหัต
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.วิชดา ขวัญทองเย็น
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.วันวิษา ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ฐิติมา รักแต่ธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.นรินทิพย์ วิมลจรรยาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ทัศนีย์ จันสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.นันท์รดี เอกวิริยะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ทองทิพย์ บุญช่วย
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นายวันชัย จีนศรีคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายกิตติ์ขจร ธานีเวช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายภัทรพล โยสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายพิพัฒน์ ทองจินดา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.ณัฏฐนันร์ อภิชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.อรทิพย์ เทียนถาวร
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.สุรัตนา กาญจนพานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.นิษฐ์ทนันท์ ดิษสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.พรทิพย์ หลำส้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.วรางค์รัตน์ ทองดุลดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ดารารัตน์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.กมลชนก สรณียบุญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวรุ่งทิวา พูนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายศรัณย์ เชียรรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายชานน รัตนปทุมวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.ปรียานุช ด้วงสูงเนิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.พัชรา บุญยรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.อาภีรนิตย์ งานแข็ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.รัชนี ห้วยลึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.อัญธิกา กล้าศึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางเตือนใจ ตัณฑศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ภัทรวัลลิ์  ศรีมีธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.อภิญญา คุ้มพิทักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นายธีรยุทธ ปราบเขต
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายซัลมาน มาหะมะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัยรัตน์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.จันทร์เพ็ญ สว่างโสภา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.พรจนา ธรรมกีรติวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ปุณยนุช เผือกเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ฑิตยา วงศ์ประเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.มนัสนันจ์ ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวลัลฉมา ส่งแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางอุไรวรรณ เกยูรประสาธน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.อทัยรัตน์ ศรีวิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วรรณกร วุฒิสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายมนัส เปิ้นมะโอคำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


*****พนักงานจ้างตามภารกิจฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค*****

น.ส.ปวีณา  สาลิกา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นายอามีน ครองไตรเวทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วิไล เสมรึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วิชุดา  แตงสาขา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.ปัทจมา  เย็นเอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.สิริวรรณ ยศมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สุธิดาวดี ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.กุลธิดา ตนเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.เสาวลักษณ์ ไวยากรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.ณัฏฐิกา อภัยบริรัตน์
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์


*****พนักงานจ้างทั่วไปฝ่ายงานโรงพยาบาล*****

นายจำเริญ แซ่เล่า
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายสาทิพย์ พรายมี
คนงาน

น.ส.พูนทรัพย์ สุขเวช
คนงาน

นายสถาพร รักดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายรัชชานนท์ ไอยะรา
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายอรรถพล  แซ่เอี๊ยบ
คนสวน

น.ส.กนกพร รัตนพงศ์
คนงาน
นายกัญจนาค ฉิมประดิษฐ์
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายไกรวิชญ์ ถิ่นทะเล
คนงาน

นายธนิก ขวัญแก้วกัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณฐกร การะเกต
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท

นายพัฒณพล กิ่งแก้ว
คนงาน

นายบรรพต บุญเอก
พนักงานจ้างทั่วไป

*****พนักงานจ้าง งานธุรการ*****

น.ส.วรรณวิศา  สง่าพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>