ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นางกานดา  แทบทับ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกฤติภรณ์ สุกใส
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รกท.หัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.รุ่งนภา นิติธรรมานุสรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายณัฏฐ์  จันทวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.ปิยะดา มุสิกิม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.สุภรัศมิ์ ขุนทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.จุฑามาศ  ขาวทอง
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางกันยารัตน์  ผสมทรัพย์
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.สุจิตราภรณ์  สายน้อย
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.จารุณี  พึ่งทวี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางจันทรา  แซ่ตัน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


น.ส.นริศา สาเหล่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.รุจิราภรณ์ ปัญญายิ่ง
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.สุภาพร  หง้าบุตร
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.มุนินทร์มาลย์  ตะเคียนทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางมาลี  ทวีพงศ์ศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้


นางกฤติภรณ์  สุกใส
นักวิชาการคลังชำนาญการ

น.ส.ปิยาณี  ทองยวญ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

น.ส.ศิริพร ศรีสุธรรม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 
 
 
 
 


*****งานธุรการ*****


น.ส.วันดี  ชาติสุคนธรัชต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ลัดดาวรรณ บุญศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอาทิตย์ ทองมาก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


*****พนักงานจ้าง*****

น.ส.วิลาวัลย์  หงษ์ทอง
ผู้ช่วย นวก.เงินและบัญชี
นางวิมลสิริ  บัวทอง
ผู้ช่วย นวก.เงินและบัญชี
น.ส.อนุสสรา  ดวงแข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไชยภรณ์ วิไลนาท
พนักงานขับรถยนต์
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>