ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
Untitled Document
นางวาสนา  สามห้วย
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-ว่าง-

นายสัญพงศ์ สมบัติทิพย์
ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

นายฐานันดร กิจภาณัฐการ
ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

*****ข้าราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไป*****

น.ส.มณี  นิติพิทยานุศาสน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ปัทมาภรณ์  แสงสีดำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสิทธิศักดิ์  รักพวก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งเทพ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
น.ส.นาถติยา  หนูชม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.สินีนาฏ  ชูเลขา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.ศุภมาส  หอมเนียม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


*****ข้าราชการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง*****

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
-ว่าง-
นายนิวัฒน์  คริสต์รักษา
นายช่างสำรวจอาวุโส

น.ส.สาธิตา รัตนพันธ์
นักผังเมืองปฏิบัติการ

นายคุณานนต์  ไข่มุกข์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายไมตรี  มุสิกะโปน
นายช่างโยธาอาวุโส

นายวิจัยศาสตร์  ขุนฤทธิสงค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายโยธิน วงศ์ศรีชา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
นายเสกสรรค์  ภักดีวานิช
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
นายทวีสิทธิ์ พรศิริวงศ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายพรชัย  ง้อสุรเชษฐ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายวรดิส  โสฬส
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

นายวีระศักดิ์  บุญเพ็ชร
นายช่างโยธาอาวุโส

นายครรชนะ  คำแหง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายทินภัทร  ไชยสงคราม
สถาปนิกปฏิบัติการ

นายอำนาจ  บุตรมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายคมสัน  อูปคำแดง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

*****ข้าราชการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน*****

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
-ว่าง-
นายศุภชัย เคี่ยมการ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายวรวุฒิ  แสวงวิทย์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายปุณณรัตน์  มีสัจจานนท์
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายสันติภาพ  บัวงาม
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายกฤดินิธิ  รักษาราษฎร์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายธีรเทพ พิบูลย์พงศ์
วิศกรเครื่องกลปฏิบัติการ
นายทนง  อุตสาหะ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายธีรชาติ  ใบอดุลย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสุทธิชัย เอ่งฉ้วน
นายช่างโยธาอาวุโส
นายศนิช ชาวบางพลี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายปริญญา  จริยหัตถะกิจ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
น.ส.ศิวพร  ปิติพัฒน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวพรพนิต  กลิ่นอภัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวกมลวรรณ  รัตนพันธุ์
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายจรัล  ธินมารมย์
จพง.สวนสาธารณะชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
นายโกสินทร์ เพชรไทยพงศ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

*****ลูกจ้างประจำ*****

นางวารุณี หาญพิพัฒน์พงศา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายไพศาล  จรัลยานนท์
พนักงานซ่อมบำรุง

นายพรชัย  หัวเพชร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายอำนวย ถิ่นทะเล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสมชัย วารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุชาติ ขวัญแคว้น
คนงาน
นางอรุณลักษณ์ ยมนา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมศักดิ์ คชพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายกัมปนาท ขุนรักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสมชาย ชลธาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายดนัย โชคเกื้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญช่วย ฤทธิ์รักษา
คนงาน
นายสุริยน ก่อสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายก่อเดช ภักดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายศรีมา สุริยะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายถาวร กล้าศึก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมชาย บัวศรี
พนักงานขับรถยนต์

นายจำรูญ ประสิทธิ์
คนงาน
นายอำพัน ถิ่นทะเล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนิยม สีดอกบวบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายมาหลิก วารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุชาติ ใจเหล็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอูด กากร
พนักงานขับรถยนต์

นางนฤมล สืบนุกาญจน์
คนงาน

*****พนักงานจ้างตามภารกิจ*****

นางสาวนันทิตา ตันติรวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุริยา  สุวรรณภูตรี
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายวิโรจน์  กล้าศึก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายธเนศ แจ้งอักษร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายภูวดล สมประสงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธีรยุทธ เถรว่อง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเลิศศักดิ์ นีติธรรมรังสี
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายเจรจิต ยศชู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายลิขิต รอสูงเนิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศรัณยู สามารถ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายไพรัช ใจสมุทร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายมานิต แซ่หลิม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุวรรณ เอื้อบำรุง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวิศวัศต์ บุญรงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุวรักษ์ ทองเสมอ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเสรี สุวรรณภูตรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมพร จันทศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

*****พนักงานจ้างทั่วไป*****

นายมณี หลีสกุล
พนักงานขับรถยนต์

นายธวัชชัย  ชุมชาตรี
พนักงานขับรถยนต์

นายกฤตชัย กาญจนบุรี
พนักงานขับรถยนต์

นายนนทกานท์ ชมชื่น
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.กชวรรณ รอสูงเนิน
คนงาน

นายอรุณ มาตศรี
คนงาน

นายระพีภัทร บีหลังโหลด
คนงาน

นายประสูตร พิมงา
คนงาน

นายสมคิด พลเรือง
คนงาน

นายสานนท์ พรหมแก้ว
คนงาน

นายศราวุธ ช่างคิด
คนงาน

นายกัมพล ระเบียบดี
คนงาน

นายธนวัฒน์ ไกรยรัตน์
คนงาน

นายเจษฎา วารี
คนสวน

นายธวัช ทองศรีทอง
คนสวน

นายวาสนา ชูบาล
คนงาน
นายเรวัต พรายมี
พนักงานขับรถยนต์

นายดลหล้า สินทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์

นายรังสรรค์ แซ่อื้อ
พนักงานขับรถยนต์

นายไมตรี ศิลปี
พนักงานขับรถยนต์

นางรัติยา วารี
คนงาน

นายสุไลมาน เจ๊ะเลาะ
คนงาน

นายอรุณ ปูทอง
คนงาน

นายสมพงษ์ อานทอง
คนงาน

นายพิบูลย์ สร้อยจู
คนงาน

น.ส.ประภาวดี ไชยกรรณ์
คนงาน

นายพิชิต วงษาเนาว์
คนงาน

นายสุวิทย์ สุวรรณ
คนงาน

นายธีรยุทธ งามมีสม
คนงาน

นางพิมพ์พิชชา กำมา
คนสวน

นายสมบูรณ์ ไกรยรัตน์
คนสวน

นายภูมิพัชร์ พรมมา
คนงาน
นายจตุพล จันทร์เต็ม
พนักงานขับรถยนต์

นายเอกรัตน์ แซ่โค้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายอนนต์ นาสินพร้อม
พนักงานขับรถยนต์

นายเชาว์วัฒน์ สมบัติ
พนักงานขับรถยนต์

นายศตวรรษ คุ้มบ้าน
คนงาน

นายสัญชัย วิสัย
คนงาน

นายชนชิต นิลพงษ์
คนงาน

นายธีรบูรณ์ แซ่ตัน
คนงาน

นายสมัย ศรีภา
คนงาน

นายกัณตภณ ปานแดง
คนงาน

นายสุคนธ์ ตันติสิริเลิศ
คนงาน

นายสิทธิโชค แซ่เอี๋ยว
คนงาน

นายเกรียงไกร ปันมิตร
คนงาน

นายประทีป จินดาวงศ์
คนสวน

น.ส.วรรณนิภา สดุดี
คนงาน

นายสมศักดิ์ มะณีพันธ์
คนงาน
นายนพคุณ มุ่งกิต
พนักงานขับรถยนต์

นายสมคิด ชูภักดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ ราชแป้น
พนักงานขับรถยนต์

นายสมชาย กิจประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์

นายธานี กวีเขต
คนงาน

นายพนา เรืองจันทร์
คนงาน

นางอรทัย วารี
คนงาน

นายณัฐพงศ์ ตำงาม
คนงาน

นายวรพจน์ สงวนพงษ์
คนงาน

นายปริตต์ สาระมูล
คนงาน

นายสรณพันธ์ เชื้อจันทร์
คนงาน

นายก้องเกียรติ ชุมพล
คนงาน

น.ส.กมลลักษณ์ วัฒนะ
คนงาน

นายไพรัช แกล้วทนงค์
คนสวน

นายชัยณรงค์ พรมขอม
คนงาน

นายเลื่อน วิสัย
คนงาน
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422