ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นางวาสนา  ศรีวิลัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเสกสรรค์  ภักดีวานิช
นายทนง  อุตสาหะ
นายวาสนา  รองพล
นายปริญญา  จริยหัตถะกิจ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

นายทวีสิทธิ์ พรศิริวงศ์
นายสุทธิชัย เอ่งฉ้วน
นายศุภชัย เคี่ยมการ
น.ส.ศิวพร  ปิติพัฒน์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นายครรชนะ  คำแหง
นายสุพจน์  ปัญญาวี
นายวรวุฒิ  แสวงวิทย์
นายไมตรี  มุสิกะโปน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาอาวุโส

นายนิวัฒน์  คริสต์รักษา
นายชาญ  จินดาโชติ
นายกฤดินิธิ  รักษาราษฎร์
นายโกสินทร์ เพชรไทยพงศ์
นายช่างสำรวจอาวุโส
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ปฏิบัติการ

นายพรชัย  ง้อสุรเชษฐ์
นายธีรชาติ  ใบอดุลย์
นายสันติภาพ  บัวงาม
นางสาวพรพนิต  กลิ่นอภัย
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นายทศพล  จินดาพล
นายศนิช ชาวบางพลี
นายปุณณรัตน์  มีสัจจานนท์
นางสาวกมลวรรณ  รัตนพันธุ์
สถาปนิกชำนาญการ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายวรดิส  โสฬส
นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งเทพ
น.ส.ศุภมาส  หอมเนียม
นายจรัล  ธินมารมย์
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จพง.สวนสาธารณะปฏิบัติงาน

นายวีระศักดิ์  บุญเพ็ชร
นายธนพล  เพ่งการ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายวิจัยศาสตร์  ขุนฤทธิสงค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายคมสัน  อูปคำแดง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

น.ส.มณี  นิติพิทยานุศาสน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสิทธิศักดิ์  รักพวก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายทินภัทร  ไชยสงคราม
สถาปนิกปฏิบัติการ

น.ส.สาธิตา รัตนพันธ์
นักผังเมืองปฏิบัติการ

นายอำนาจ  บุตรมณี
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายจักรินทร์  จิตรสมุทร
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

น.ส.นาถติยา  หนูชม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>