ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นางวาสนา  ศรีวิลัย
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-ว่าง-

ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
ว่าง

ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-ว่าง-

*****ข้าราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไป*****

น.ส.มณี  นิติพิทยานุศาสน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนันทิดา  แซ่แฮ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสิทธิศักดิ์  รักพวก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งเทพ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
น.ส.นาถติยา  หนูชม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.สินีนาฏ  ชูเลขา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.ศุภมาส  หอมเนียม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ปัทมาภรณ์  แสงสีดำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*****ข้าราชการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง*****

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
-ว่าง-

นายนิวัฒน์  คริสต์รักษา
นายช่างสำรวจอาวุโส

น.ส.สาธิตา รัตนพันธ์
นักผังเมืองปฏิบัติการ

นายคุณานนต์  ไข่มุกข์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายไมตรี  มุสิกะโปน
นายช่างโยธาอาวุโส

นายวิจัยศาสตร์  ขุนฤทธิสงค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายโยธิน วงศ์ศรีชา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
นายเสกสรรค์  ภักดีวานิช
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
นายทวีสิทธิ์ พรศิริวงศ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายพรชัย  ง้อสุรเชษฐ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายวรดิส  โสฬส
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

นายวีระศักดิ์  บุญเพ็ชร
นายช่างโยธาอาวุโส

นายจักรินทร์  จิตรสมุทร
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายครรชนะ  คำแหง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายทินภัทร  ไชยสงคราม
สถาปนิกปฏิบัติการ

นายอำนาจ  บุตรมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายคมสัน  อูปคำแดง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

*****ข้าราชการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน*****

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
-ว่าง-
นายศุภชัย เคี่ยมการ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายวรวุฒิ  แสวงวิทย์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายปุณณรัตน์  มีสัจจานนท์
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายสันติภาพ  บัวงาม
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายกฤดินิธิ  รักษาราษฎร์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายทนง  อุตสาหะ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายธีรชาติ  ใบอดุลย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสุทธิชัย เอ่งฉ้วน
นายช่างโยธาอาวุโส
นายศนิช ชาวบางพลี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายธนพล  เพ่งการ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายปริญญา  จริยหัตถะกิจ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
น.ส.ศิวพร  ปิติพัฒน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวพรพนิต  กลิ่นอภัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวกมลวรรณ  รัตนพันธุ์
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายจรัล  ธินมารมย์
จพง.สวนสาธารณะปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
นายโกสินทร์ เพชรไทยพงศ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

*****ลูกจ้างประจำ*****

นางวารุณี หาญพิพัฒน์พงศา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายไพศาล  จรัลยานนท์
พนักงานซ่อมบำรุง

นายพรชัย  หัวเพชร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายอำนวย ถิ่นทะเล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสมชัย วารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุชาติ ขวัญแคว้น
คนงาน
นางอรุณลักษณ์ ยมนา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมศักดิ์ คชพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายกัมปนาท ขุนรักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสมชาย ชลธาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายดนัย โชคเกื้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญช่วย ฤทธิ์รักษา
คนงาน
นายสุริยน ก่อสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายก่อเดช ภักดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายศรีมา สุริยะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายถาวร กล้าศึก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมชาย บัวศรี
พนักงานขับรถยนต์

นายจำรูญ ประสิทธิ์
คนงาน
นายอำพัน ถิ่นทะเล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนิยม สีดอกบวบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายมาหลิก วารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุชาติ ใจเหล็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอูด กากร
พนักงานขับรถยนต์

นางนฤมล สืบนุกาญจน์
คนงาน
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>