ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
Untitled Document
นางยุภาภรณ์  หนูนุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวสุทิศา  สมบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวยินดี  อินทะเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชวาลิน  รัศมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมะลิวรรณ ขันแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สิบตำรวจโทณัฏฐ์ สกุลแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวตรีรัตน์ พุฒนวล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอัจฉราน์ ศิริพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
ว่าง

นายยิ่งคุณ   ณ นคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.นิตยา   เรืองเทพ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพัณณ์ชิตา  หยู่ตุ้ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางวรรณนภา  ขันตยาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพัชราภรณ์ ขุนรัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางจงกล เชยชื่น
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นายสุขพัฒน์  หนูสวัสดิ์
นิติกรปฏิบัติการ

นายธนาวุฒิ  นาคเป้า
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุภาสิตา สุกสัย
นิติกรปฏิบัติการ

นายคมกฤช ศรียะพงศ์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกัลย์ สังแดหวา
นิติกรปฏิบัติการ

น.ส.ปิยาภรณ์ เพชร์หนองชุม
นิติกรปฏิบัติการ

น.ส.อิสราภรณ์  จิตมุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

*****ลูกจ้างประจำ*****

นางบุญทิพย์  แก้วใหม่
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางบุญสร้อย  ตัณฑวณิช
นักการ

นายอโนชา  กิ่งทอง
ยาม


*****พนักงานจ้างตามภารกิจ*****

นางเจนจิรา มั่นคง
ผู้ช่วยนิติกร

น.ส.น้ำฝน  หัยภาค
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ณัฐวดี รองเดช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางชฎาพร  แสงประดับ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.เสาด๊ะ  มุสิริ
ผู้ช่วยนิติกร


น.ส.ก้อดี้เย๊าะ  บาวกูล
ผู้ช่วยนิติกร

น.ส.รอซีดะ  จิเตะ
ผู้ช่วยนิติกร


นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422