ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
ประกาศ
        ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ปรับปรุงส่วนราชการกองช่างเป็นสำนักการช่าง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อ่านต่อ
        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2552 อ่านต่อ
        ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
        ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อ่านต่อ
        ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. อ่านต่อ
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 อ่านต่อ
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการพ.ศ.2558 อ่านต่อ
        ประกาศหลักเกณ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 อ่านต่อ
        รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ.ภูเก็ต อ่านต่อ
        การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
        แบบประเมินเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ อ่านต่อ
        ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 อ่านต่อ
        หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อ่านต่อ
        หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต และลูกจ้างประจำ อ่านต่อ
        เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ อ่านต่อ
        ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 อ่านต่อ
        กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ภูเก็ต พ.ศ.2558 อ่านต่อ
        ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 อ่านต่อ
        ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่ทีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 อ่านต่อ
        ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่านต่อ
คำสั่ง
         คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างกองกิจการขนส่ง อ่านต่อ
         คำสั่ง เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองพัสดุและทรัพย์สิน อ่านต่อ
         คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่านต่อ
         คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข อ่านต่อ
         คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อ่านต่อ
         คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง อ่านต่อ
         คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อ่านต่อ
         คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่านต่อ
        คำสั่ง เรื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ อ่านต่อ
        คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
หนังสือสั่งการ / ระเบียบ
        ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
        ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 อ่านต่อ
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422