ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
รายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
รายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)
รายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี (2558-2561)
รายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
ส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 4 รายละเอียด
ส่วนที่ 5 - ส่วนที่ 6 รายละเอียด

แผนพัฒนาสามปี (2556-2558)
สารบัญ อ่านต่อ
ส่วนที่ 1: บทนำ อ่านต่อ
ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปฯ อ่านต่อ
ส่วนที่ 3: สรุปผลการพัฒนาของ อบจ.ปี55 อ่านต่อ
ส่วนที่ 4: ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี อ่านต่อ
ส่วนที่ 5: บัญชีสรุปและรายละเอียดโครงการ อ่านต่อ
ส่วนที่ 6: การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (2555-2557)
สารบัญ อ่านต่อ
ส่วนที่ 1: บทนำ อ่านต่อ
ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปฯ อ่านต่อ
ส่วนที่ 3: สรุปผลการพัฒนาของ อบจ.ปี54 อ่านต่อ
ส่วนที่ 4: ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี อ่านต่อ
ส่วนที่ 5: บัญชีสรุปและรายละเอียดโครงการ อ่านต่อ
ส่วนที่ 6: การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (2554-2556)
ส่วนที่ 1: บทนำ อ่านต่อ
ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปฯ อ่านต่อ
ส่วนที่ 3: สรุปผลการพัฒนาของ อบจ.ปี53 อ่านต่อ
ส่วนที่ 4: ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี อ่านต่อ
ส่วนที่ 5: บัญชีสรุปและรายละเอียดโครงการ อ่านต่อ
ส่วนที่ 6: การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (2553-2555)
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) อ่านต่อ
ส่วนที่ 1: บทนำ อ่านต่อ
ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปฯ อ่านต่อ
ส่วนที่ 3: สรุปผลการพัฒนาของ อบจ.ปี52 อ่านต่อ
ส่วนที่ 4: ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี อ่านต่อ
ส่วนที่ 5: บัญชีสรุปและรายละเอียดโครงการ อ่านต่อ
ส่วนที่ 6: การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (2552-2554)
ส่วนที่ 1: บทนำ อ่านต่อ
ส่วนที่ 2: สภาพทั่วไปฯ อ่านต่อ
ส่วนที่ 3: ผลการดำเนินงาน ปี 2550 อ่านต่อ
ส่วนที่ 4: ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี อ่านต่อ
ส่วนที่ 5: การนำแผนสามปีไปสู่การปฏิบัติ อ่านต่อ
ส่วนที่ 6: บัญชีโครงการพัฒนา
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 1
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 2
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 3
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 4
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 5
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 6
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 7
        ส่วนที่ 6 - ยุทธศาสตร์ที่ 8
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>